Kazino të vendosura në hotele me 5 yje

 

 

Emri i Shoqerise Adresa e Selise Nipti
ADRIA ENTERTAINMENT Sh.A Rr. "Abdi Toptani" ,Torre Drin,kati 12,ap.Tiranë K62016002B
INFINITY INVESTMENT SH.A.                Rr. "Brigada VIII", ndertesa Nr.6, hyrja Nr.7, ap. Nr.1, 1019, Tirane L61716024F
ENTERTAINMENT & GAMING Sh.A                Rruga "Ismail Qemali" Pallati Nr. 34, Kati 5, Tirane M02424014D
SPACE + Sh.A              
Tiranë, Hotel Marriot Tirana, Kati 0-3,Pasuria Nr. pas. 7/5,Sheshi Italia
M11823034A
IMPERIAL GROUP Rr."L.Gurakuqi",pall."Big Mar",pallati 12 katësh,kati 1,Tiranë L02424005D
BALKAN INTERACTIVE GROUP SH.A        
Rr."Ismail Qemali", pallati nr.34, kati 2, Tiranë M22120033F
Wednesday the 29th. Adresa: Ministria e Financave dhe Ekonomisë, Blv Dëshmorët e Kombit Nr 3 e-Mail: sekretaria@amlf.gov.al; Web: www.amlf.gov.al
Joomla 2.5 template by 888Poker