Programi i Transparencës për Autoritetin e Mbikëqyrjes së Lojrave të Fatit

 

I. HYRJE

Në përputhje me nenin 7 të ligjit nr.119/2014 “Për të Drejtën e Informimit” është përgatitur programi i transparencës për Autoritetin e Mbikqyrjes së Lojrave të Fatit. Ky program përcakton kornizën ligjore të veprimtarisë së autoritetit në kuadër të ligjit nr.119/2014 “Për të Drejtën e Informimit”(LDI). Ky program vlerësohet si një mënyrë konkrete përmes së cilës Autoriteti i Mbikqyrjes së Lojrave të Fatit  (këtej e tutje amlf) ndërton dhe rrit transparencën në punën e tij institucionale. amlf-ja do të përditësojë herë pas here Programin e Transparencës, në përputhje me pikën 2 të nenit 5 të LDI-së.
Informacioni i bërë publik në këtë program, synon të bëjë transparencën e veprimtarisë së punës së amlf-së, nëpërmjet pasqyrimit të detajuar të tij në faqen zyrtare
www.amlf.gov.al si dhe në mjediset e pritjes së publikut.  Programi i transparencës pasqyrohet në rubrika, tekste/përmbajtje, afat kohor për bërjen publike të tij, mënyrën e bërjes publike si dhe strukturën përkatëse e cila prodhon ose administron dokumentin. Në përmbajtje të programit të transparencës evidentohet skema e publikimit, e cila pasqyron menutë ku adresohet dokumenti në faqen zyrtare në internet. Përveç kësaj, çdo dokument është i aksesueshëm edhe në skemë. Dokumentacioni i bërë publik, do të jetë i përditësuar në formë e përmbajtje. Faqja zyrtare e amlf-së është ndërtuar në atë formë që undëson informacion për publikun pa kërkesë në format lehtësisht të kuptueshëm. Në rubrikat e faqes zyrtare pasqyrohen edhe informacione që karakterizohen nga kufizime të identifikimit të të dhënave personale për shkak të ruajtjes së privatësisë së individëve/subjekteve të të dhënave, etj. 
Skema e publikimit paraqitet nëpërmjet tabelës përmbledhëse të evidentuar në këtë program.

II. PARIME TË PËRGJITHSHME

Parimet kryesore në të cilat mbështetet Programi Transparencës së amlf-së janë:

“E drejta për informim” është e drejtë Kushtetuese e parashikuar në nenin 23 të saj, e aksesueshme nga të gjithë pa asnjë përjashtim. Prezumimi i publikimit maksimal të të dhënave: amlf-ja ushtron funksione publike, për rrjedhojë informacioni që rrjedh nga veprimtaria e tij publikohet në përputhje me legjislacionin në fuqi. Zbatimi korrekt i ligjit dhe dispozitave ligjore që rregullojnë në mënyrë të posaçme veprimtarinë e amlf-së dhe përkatësisht: Ligji nr. 10033, datë 11.12.2008 “Për Lojërat e Fatit” (i ndryshuar).

Informacioni përshtatet në gjuhë të qartë e të kuptueshme. Organ mbikëqyrës i procedurave të informimit publik është Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale”. Rishikimi i programit të transparencës bëhet sipas së njëjtës procedurë, përmes së cilës është bërë miratimi i tij. Informacioni publik  pa kërkesë duhet të jetë: 

  • i plotë;
  • i saktë;
  • i përditësuar;
  • i thjeshtë në konsultim;
  • i kuptueshëm;
  • lehtësisht i aksesueshëm;
  • i pajtueshëm me dokumentet origjinale në posedim të autoritetit publik.

 

III. INFORMACIONI QË BËHET PUBLIK PA KËRKESË

Informacioni i lejuar për publikim është shprehimisht i parashikuar në nenin 7 të ligjit Nr.119/2014 “Për të Drejtën e Informimit”. Në përputhje me këtë program transparence të miratuar, amlf vendos në dispozicion të publikut në faqen e tij të internetit www.amlf.gov.al dhe në mjediset e pritjes së publikut, kategoritë e mëposhtme të informacionit:  - Strukturën organizative të autoritetit publik;

-Tekstet e plota, të konventave që janë ratifikuar, të ligjeve, të akteve nënligjore, të kodeve të sjelljes,                 dokumente politikash, të manualit ose ndonjë dokument tjetër që ka lidhje me ushtrimin e funksioneve të tij dhe që prek publikun e gjerë;

-Informacion për procedurat që duhen ndjekur për të bërë një kërkesë për informim, adresën postare dhe elektronike për depozitimin e kërkesave për informim, si dhe procedurat e ankimit të vendimit përkatës;
- Të dhëna për vendndodhjen e zyrave të autoritetit publik, orarin e punës, emrin dhe kontaktet e koordinatorit për të drejtën e informimit; 

-Të dhëna për arsimin, kualifikimet dhe pagat e funksionarëve, të cilët kanë detyrimin për deklarimin e pasurisë, sipas ligjit, strukturat e pagave për nëpunësit e tjerë, si dhe një përshkrim të procedurave të zgjedhjes, kompetencave dhe detyrave të funksionarëve të lartë të autoritetit publik dhe procedurën që ata ndjekin për të marrë vendime; 

-Mekanizmat monitorues dhe të kontrollit që veprojnë mbi autoritetin publik, përfshirë planet strategjike të punës, raportet e auditimit nga Kontrolli i Lartë i Shtetit ose subjekte të tjera, si dhe dokumentet që përmbajnë tregues të performancës së autoritetit; 

-Të dhëna për buxhetin dhe planin e shpenzimeve për vitin financiar në vijim dhe vitet e kaluara, si dhe çdo raport vjetor për zbatimin e buxhetit. Në ato raste kur autoriteti publik vetëfinancohet nga tarifat e licencave ose çdo formë tjetër e financimit të drejtpërdrejtë nga subjektet e rregulluara prej tij, bëhen publike edhe dokumentet që tregojnë gjendjen e shlyerjes së detyrimeve nga subjektet e licencuara; 
-Informacion për procedurat e prokurimit apo procedurat konkurruese të koncesionit/partneritetit publik privat, përkatësisht, sipas parashikimeve të ligjit nr. 9643, datë 20.12.2006, “Për prokurimin publik”, dhe të ligjit nr. 125/2013, “Për koncesionet dhe partneritetin publik privat”, që kryhen për llogari të autoritetit publik, duke përfshirë:  listën e kontratave të lidhura, shumën e kontraktuar, palët kontraktuese dhe përshkrimin e shërbimeve apo mallrave të kontraktuara, informacionin për zbatimin dhe monitorimin e kontratave, si dhe udhëzues e politika të ndryshme;

-Informacion për shërbimet që autoriteti i jep publikut, përfshirë standardet për cilësinë e shërbimit, një përshkrim të kategorive dhe formave të ndihmës shoqërore, subvencioneve të dhëna nga autoriteti publik dhe të procedurave për t’i përfituar ato, informacione dhe dokumente që kërkohen shpesh, çdo informacion tjetër që gjykohet i dobishëm nga autoriteti publik;

-Çdo mekanizëm dhe procedurë për bërjen e kërkesave dhe ankesave, në lidhje me veprimet ose mosveprimet e autoritetit publik, procedura, përmes së cilës personat e interesuar mund të paraqesin mendimet e tyre apo të ndikojnë në çfarëdo mënyre tjetër në hartimin e ligjeve, të politikave publike apo ushtrimin e funksioneve të amlf-së, një përshkrim të thjeshtë të sistemit që përdor autoriteti publik për mbajtjen e dokumentacionit, të llojeve, formave të dokumenteve, si dhe të kategorive të informacionit që bëhet publik pa kërkesë;
AP-ja, gjithashtu, krijon dhe arkivon një kopje digjitale të faqes zyrtare të tij në internet, të plotësuar me informacionin që kërkohet në programin e miratuar të transparencës, si dhe për metodat, mekanizmat dhe periodicitetin e publikimit të informacioneve publike, të cilat vihen në dispozicion të publikut pa kërkesë;
-Aktet që përmbajnë rregulla, norma apo kufizime të të drejtave dhe lirive themelore të individit, si dhe me efekt të drejtpërdrejtë për ta, bëhen publike me anë të afishimit apo postimit në faqen zyrtare të internetit, brenda 48 orëve prej miratimit të aktit nga amlf-ja.

Informacioni i publikuar sipas kësaj skeme, përditësohet sa herë ai ndryshon.

 

PROGRAMI I TRANSPARENCES SE AUTORITETIT SE MBIKËQYRJES SE LOJRAVE TE FATIT
Nr. Kategoritë e informacionit publik  pa kërkesë Baza ligjore Dokumenti/Përmbajtja Afati kohor për publikim Mënyra e publikimit Struktura përgjegjëse
1 Struktura organizative,funksioneve dhe detyrave të amlf Neni 7/1/a

Urdher miratimi Skema Struktura e pagave.

Tabele funksioneve, detyrave dhe komptetencave te drejtorive, arsimi dhe kualifikimi.

Menjehere pas miratimit te aktit nga titullari www.amlf.gov.al  Sektori Juridik dhe Sherbimeve Mbeshtetese
2 Akte ndërkombëtare, ligje,akte nenligjore Neni 7/1/b

Ligje

Vendime

Udhëzime

Kodi i etikes

Rregullore e brendshme

Ligje, akte nenligjore jane te publikuara ne ëebsite te amlf . Kodi I etikes dhe Rregullore e brendshme do te publikohen menjehere pas miratimit te aktit nga titullari www.amlf.gov.al Sektori Juridik dhe Sherbimeve Mbeshtetese
5 Informacion për procedurat që duhen ndjekur për të bërë një kërkesë për informim, adresa postare dhe elektronike për depozitim e kërkesave për informim,ankime Neni 7/1/c/g

Adresa postare:

Bulevardi Deshmoret e Kombit, prane Ministrise se Financave.

Adresa email: sekretaria@amlf.gov.al

Pas miratimit të urdhrit të caktimit të Koordinatorit. www.amlf.gov.al Sektori Juridik dhe Sherbimeve Mbeshtetese
6 Të dhëna për vendndodhjen e zyrave të autoritetit publik, orarin e punës, emrin dhe kontaktet e koordinatorit për te drejtën e informimit Neni7/1/ç Bulevardi Deshmoret e Kombit, prane Ministrise se Financave, Koordinator, znj.Arjona Bello E publikuar në website te amlf www.amlf.gov.al www.amlf.gov.al Sektori Juridik dhe Sherbimeve Mbeshtetese
7 Procedura e zgjedhjes ,kompetencave,të funksionarëve të lartë dhe procedura e ndjekjes se marrjes së vendimeve Neni 7/1/d

Urdhër i Ministrit të Financave

Urdhër i Drejtorit të Përgjithshëm

Menjehere pas miratimit te aktit nga titullari www.amlf.gov.al Sektori Juridik dhe Sherbimeve Mbeshtetese
8 Mekanizmat monitorues, raporte auditi, plane strategjike te punes Raporti i Auditit 2019  Menjehere pas miratimit te aktit nga titullari www.amlf.gov.al  
9 Buxheti Neni 7/1/e

 

Buxheti

Buxheti 2019-2021

 

Menjehere pas miratimit te aktit nga titullari www.amlf.gov.al Sektori i Finances
10 Informacion për procedurat e prokurimit Neni 7/1/ë

 

Regjistri i Realizimeve

Regjistri i Parashikimeve

Regjistri i Parashikimeve 2021

 

Menjehere pas miratimit te aktit nga titullari www.amlf.gov.al Sektori Juridik dhe Sherbimeve Mbeshtetese
11 Shërbimet e autoritetit për publikun Neni 7/1/f   Menjehere pas miratimit te aktit nga titullari www.amlf.gov.al  
12 Paraqitja e mendimeve në hartimin e p/akteve, etj. Neni 7/1/gj Projektligji "Per lojrat e fatit" I publikuar ne ëebsite e amlf www.amlf.gov.al amlf, Ministria e Financave
13 Mbajtja e dokumentacionit nga amlf Neni 7/1/h Tabele Menjehere pas miratimit te aktit nga titullari www.amlf.gov.al Arkivist/Protokollist
14 Informacione dhe dokumente që kërkohen shpesh Neni 7/1/k Lista e dokumentave per hapje pike sekondare ose per licensim aktiviteti per lojra fati Menjehere pas miratimit te aktit nga titullari www.amlf.gov.al Drejtoria e Çertifikimit
15 Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve, sipas nenit 8 Neni 7/1/i Regjistri i kerkesave 2020 Menjehere pas miratimit te aktit nga titullari www.amlf.gov.al Koordinatori

 

V. PUBLIKIMI

Në përputhje me këtë program transparence të miratuar, amlf-ja vendos në dispozicion të publikut në faqen e tij të internetit www.amlf.gov.al dhe në mjediset e pritjes së publikut, kategoritë e mësipërme, në një menu të veçantë të titulluar“Programi i Transparencës”.

VI. MONITORIMI

Komisioneri për të Drejtën e  Informimit dhe Mbrojtjen e  të Dhënave Personale monitoron zbatimin e ligjit për të drejtën e informimit, duke nxitur parimin e transparencës në punën e autoriteteve publike, veçanërisht duke sensibilizuar dhe informuar për çështje të së drejtës së informimit. Komisioneri bën rekomandime për autoritetet publike, lidhur me konceptimin dhe zbatimin e programeve institucionale të transparencës.

Friday the 22nd. Adresa: Ministria e Financave dhe Ekonomisë, Blv Dëshmorët e Kombit Nr 3 e-Mail: sekretaria@amlf.gov.al; Web: www.amlf.gov.al
Joomla 2.5 template by 888Poker