Sistemi i mbajtjes së dokumentacionit, llojet dhe format e dokumenteve

Print
Category: Sample Data-Articles
Published Date Written by aristotel

Sistemi i mbajtjes së dokumentacionit, llojet dhe format e dokumenteve te AMLF

 

Nr.

Emertimi i dokumentave

Afati i ruajtjes

1

2

3

1.

A.

 

 

B

 

C

I.                    Dokumente të përgjithshme

Dokumente për krijimin, organizimin, riorganizimin dhe funksionimin e organeve shtetërore e joshtetërore qendrore e vendore.

Ligje, vendime, udhëzime, urdhëra, vendime, rregullore, raporte vjetore, programe pune.

Mendime për udhëzimet, korrenspondencë e thjeshtë me institucionet qëndrore (ministritë) dhe vendore, informacione, njoftime të ardhura nga institucionet e tjera.

 

 

 

 

RHK

 

 

 

10 vjet

2

 

A

 

 

 

 

 

 

 

B

 

3

 

 

 

A

 

 

 

 

 

4

 

A

 

 

 

 

B

 

 

 

5

 

A

 

 

B

 

 

 

 

6

 

 

A

 

 

 

 

B

 

 

 

 

7

 

A

 

 

B

 

 

8

 

A

 

B

 

 

9

 

A

 

B

 

 

 

 

 

10.

 

A

 

B

 

 

 

11

 

A

 

B

 

 

 

12

 

A

 

B

 

 

13

 

A

 

B

 

 

 

14

 

A

 

 

B

 

 

 

15

 

A

 

 

B

 

 

 

 

 

16

 

A

 

B

 

 

 

 

17

 

A

 

B

 

 

 

18

 

A

 

B

 

 

 

 

 

19

 

A

 

B

 

 

 

 

20

A

 

 

 

B

 

 

 

 

 

 

21

 

A

 

B

 

 

 

 

22

 

 

A

 

 

 

B

II.                  SEKTORI JURIDIK DHE SHËRBIMET MBËSHTETËSE

Dokumente për pushimin, pezullimin, shfuqizimin, mosfillimin e çështjes gjyqësore, civile, penale dhe administrative.

Ligje, dekrete, vendime, udhëzime, rregullore, marrëveshje,plane,programe, raporte, evidence statistikore, kërkesa, ankesa etj.

Evidenca dhe informacione periodike, korrenspondencë e thjeshtë

 

Dokumente dhe korrnespondencë me institucionet noteriale, përmbaruesve gjyqësor dhe zbatimin e ligjshmërisë në këtë sector.

Ligje , dekrete, vendime, udhëzime, marrëveshje, rregullore, procesverbale, regjistra, plane, raporte, relacione, studime, evidenca statistikore, licenca, aktkontrolle etj.

 

Dokumente për organizimin e tenderave .

 

Ligje, vendime,urdhëresa, kushte, marrëveshje, kontrata, shpallje, prokurim me fonde buxhetore, procesverbale, akte kolaudimi dhe marrje në dorëzim etj.

 

Informacione periodike, të përfshira apo të pasqyruara në to, korrenspondencë e thjeshtë

 

Dokumenta për shpallje ankandesh

 

Ligje , vendime, shpallje, studime, procesverbale, raporte etj.

 

Dokumente ndihmëse për hartimin e dokumenteve kryesore të përfshira apo të pasqyruara në to, korrenpondencë e thjeshtë etj.

 

Dokumenta për marrëdhëniet juridiksionale

 

Ligje, dekrete, vendime, udhëzime, rregullore, marreveshje, plane, programe, raporte, studime, evidence statistikore, relacione, kërkesa etj.

 

Evidenca dhe informacione periodike të përfshira në përmbledhëse, korrenspondencë e thjeshtë

   

 

 

Dokumente për borderotë, emërime,     transferime, masa disiplinore etj

 Vendime, urdhëresa, evidence përmbledhëse, plane vjetore e shumevjecare etj.

  Evidenca periodike, përfshirë në përmbledhëse, kërkesa e ankesa, korrenspondencë e thjeshtë.

 

 

Dosjet personale të kuadrit.

 

Kontrata dhe tërësia e dokumenteve personale sipas ligjit.

Te tjera.

 

 

Dokumente mbi kualifikimin e punonjësve

 

Vendime, programe, udhëzime, plane, relacione, evidenca përmbledhëse etj.

Relacione e evidenca periodike, përfshirë në përmbledhëse

 

 

III.               SEKTORI I FINANCËS

 

Dokumenta për hartimin dhe zbatimin e buxhetit.

Ligje, vendime, raporte, situacione, evidenca përmbledhëse, buxheti i konsoliduar etj.

 Projektbuxheti, projektplane periodike,   situacione e evidence periodike, përfshirë në përmbledhëse, korrenspondencë e thjeshtë etj.

 

Dokumente për çelje llogarie rrjedhëse

 

Vendime, udhëzime, libri i llogarive rrjedhëse etj.

    Korrenspondencë e thjeshtë

 

 

 

Dokumente për thesarin.

 

Vendime, udhëzime, raporte, relacione, informacione, përmbledhëse etj.

Relacione e evidence periodike, përfshirë në përmbledhëse, korrenspondencë e thjeshtë etj.

 

Dokumente mbi bilancin e pagesave

 

Raporte, informacione dhe evidenva përmbledhëse

Informacione e evidenca, përfshirë të përmbledhëse, korrenspondencë e thjeshtë

 

 

Dokumente për sigurimet shoqërore, lispagesat dhe borderotë

Ligje, dekrete, vendime,udhëzime, raporte, relacione e evidencapërmbledhëese etj.

Evidenca e relacione periodike, përfshirë në përmbledhëse, korrenspondencë e thjeshtë

 

 

 

Dokumente për sigurimet, të ardhurat në këtë veprimtari.

Ligje, vendime, udhezime, kontrata, marrëveshje, raporte, studime, evidenca statistikore etj.

Kontrata dhe marrëveshje afatshkurtra (të përfshira si veprimari në evidenca përmbledhëse), të dhëna periodike, korrenspondencë e thjeshtë etj.

 

 

Dokumente për strukturën organizative, kategorizimin dhe fondin e pagave.

Vendime , udhëzime, raporte, organika,pasqyra, borderotë (kur mungon libri i pagave), libri i pagave, propozime të miratuara.

Propozime të pamiratuara, borderotë ( kur ekziston libri i pagave), korrenspondencë e thjeshtë etj.

 

Dokumente lidhur me kontrollin bankar, për fondin e pagave.

Vendime, udhëzime, metodika, studime, relacione e informacione përmbledhëse etj.

Relacione e informacione periodike, përfshirë në përmbledhëse, korrenspondecë e thjeshtë etj.

 

Dokumente për inventarin fizik të mjeteve kryesore.

Vendime, udhëzime,evidenca statistikore, raporte etj.

Evidenca të përfshira në përmbledhëse, korrenspondencë e thjeshtë.

 

III DREJTORIA E KONTROLLIT DHE MASAVE SHTRËNGUESE

 

Dokumente mbi kontrollet e ushtruara në subjektet që ushtrojnë aktivitet lojra fati

Vendime, autorizime, memo, urdhëra, raporte, relacione e informacione përmbledhëse etj.

Informacione, relacione e evidenca periodike, përfshirë në përmbledhëse, korrenspondencë e thjeshtë etj

 

 

 

Dokumente për shkeljen e ligjit

Ligje, vendime, udhëzime, plane, programe, raporte, evidenca statistikore, relacione, aktkonstatime, aktkonfiskime, procesverbal gjobe, ankesa, kërkesa etj.

Evidenca dhe informacione periodike , të përfshira në përmbledhëse

 

 

 

IV DREJTORIA E ÇERTIFIKIMIT

 

Dokumente mbi licensimin e subjekteve që ushtrojnë aktivitet në fushën e lojrave të fatit.

Ligje,vendime,raporte, relacione e informacione përmbledhëse, licenca etj.

Evidenca e relacione periodike, korrenpsondencë e thjeshte etj.

 

 

 

Dokumente mbi miratimin e zgjerimit te aktivitetit te subjeteve që ushtrojnë aktivitet lojra fati

Ligje, udhëzime, raport kontrolle, ralacione, miratime hapje mbyllje të adresave sekondare, çertfikime piasjesh lojra fati etj.

 

Korrenspondencë e thjeshte me subjektet lojra fati, institucione shteterore etj.

 

 

 

RHK

 

 

 

10 Vjet

 

 

 

 

RHK

 

 

 

 

 

 

 

RHK

 

 

 

 

10 Vjet

 

 

 

RHK

 

 

 

10 Vjet

 

 

 

RHK

 

 

 

 

5 vjet

 

 

 

 

RHK

 

 

20 vjet

 

 

RHK

 

120 vjet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RHK

 

 

10 Vjet

 

 

 

RHK

 

10 Vjet

 

 

 

 

RHK

 

10 Vjet

 

 

 

RHK

 

5 vjet

 

 

 

RHK

 

50 vjet

 

 

 

 

 

RHK

 

 

 

10 Vjet

 

 

 

 

RHK

 

 

50 Vjet

 

 

 

 

RHK

 

10 Vjet

 

 

RHK

 

10 Vjet

 

 

 

 

 

RHK

 

10 vjet

 

 

 

 

 

RHK

 

 

10 Vjet

 

 

 

 

 

 

RHK

 

10 Vjet

 

 

 

 

 

 

RHK

 

 

10 Vjet

Nr.

Emertimi i dokumentave

Afati i ruajtjes

Shënime

1

2

3

4

1.

A.

 

 

B

 

C

I.                    Dokumente të përgjithshme

Dokumente për krijimin, organizimin, riorganizimin dhe funksionimin e organeve shtetërore e joshtetërore qendrore e vendore.

Ligje, vendime, udhëzime, urdhëra, vendime, rregullore, raporte vjetore, programe pune.

Mendime për udhëzimet, korrenspondencë e thjeshtë me institucionet qëndrore (ministritë) dhe vendore, informacione, njoftime të ardhura nga institucionet e tjera.

 

 

 

 

RHK

 

 

 

10 vjet

 

2

 

A

 

 

 

 

 

 

 

B

 

3

 

 

 

A

 

 

 

 

 

4

 

A

 

 

 

 

B

 

 

 

5

 

A

 

 

B

 

 

 

 

6

 

 

A

 

 

 

 

B

 

 

 

 

7

 

A

 

 

B

 

 

8

 

A

 

B

 

 

9

 

A

 

B

 

 

 

 

 

10.

 

A

 

B

 

 

 

11

 

A

 

B

 

 

 

12

 

A

 

B

 

 

13

 

A

 

B

 

 

 

14

 

A

 

 

B

 

 

 

15

 

A

 

 

B

 

 

 

 

 

16

 

A

 

B

 

 

 

 

17

 

A

 

B

 

 

 

18

 

A

 

B

 

 

 

 

 

19

 

A

 

B

 

 

 

 

20

A

 

 

 

B

 

 

 

 

 

 

21

 

A

 

B

 

 

 

 

22

 

 

A

 

 

 

B

II.                  SEKTORI JURIDIK DHE SHËRBIMET MBËSHTETËSE

Dokumente për pushimin, pezullimin, shfuqizimin, mosfillimin e çështjes gjyqësore, civile, penale dhe administrative.

Ligje, dekrete, vendime, udhëzime, rregullore, marrëveshje,plane,programe, raporte, evidence statistikore, kërkesa, ankesa etj.

Evidenca dhe informacione periodike, korrenspondencë e thjeshtë

 

Dokumente dhe korrnespondencë me institucionet noteriale, përmbaruesve gjyqësor dhe zbatimin e ligjshmërisë në këtë sector.

Ligje , dekrete, vendime, udhëzime, marrëveshje, rregullore, procesverbale, regjistra, plane, raporte, relacione, studime, evidenca statistikore, licenca, aktkontrolle etj.

 

Dokumente për organizimin e tenderave .

 

Ligje, vendime,urdhëresa, kushte, marrëveshje, kontrata, shpallje, prokurim me fonde buxhetore, procesverbale, akte kolaudimi dhe marrje në dorëzim etj.

 

Informacione periodike, të përfshira apo të pasqyruara në to, korrenspondencë e thjeshtë

 

Dokumenta për shpallje ankandesh

 

Ligje , vendime, shpallje, studime, procesverbale, raporte etj.

 

Dokumente ndihmëse për hartimin e dokumenteve kryesore të përfshira apo të pasqyruara në to, korrenpondencë e thjeshtë etj.

 

Dokumenta për marrëdhëniet juridiksionale

 

Ligje, dekrete, vendime, udhëzime, rregullore, marreveshje, plane, programe, raporte, studime, evidence statistikore, relacione, kërkesa etj.

 

Evidenca dhe informacione periodike të përfshira në përmbledhëse, korrenspondencë e thjeshtë

   

 

 

Dokumente për borderotë, emërime,     transferime, masa disiplinore etj

 Vendime, urdhëresa, evidence përmbledhëse, plane vjetore e shumevjecare etj.

  Evidenca periodike, përfshirë në përmbledhëse, kërkesa e ankesa, korrenspondencë e thjeshtë.

 

 

Dosjet personale të kuadrit.

 

Kontrata dhe tërësia e dokumenteve personale sipas ligjit.

Te tjera.

 

 

Dokumente mbi kualifikimin e punonjësve

 

Vendime, programe, udhëzime, plane, relacione, evidenca përmbledhëse etj.

Relacione e evidenca periodike, përfshirë në përmbledhëse

 

 

III.               SEKTORI I FINANCËS

 

Dokumenta për hartimin dhe zbatimin e buxhetit.

Ligje, vendime, raporte, situacione, evidenca përmbledhëse, buxheti i konsoliduar etj.

 Projektbuxheti, projektplane periodike,   situacione e evidence periodike, përfshirë në përmbledhëse, korrenspondencë e thjeshtë etj.

 

Dokumente për çelje llogarie rrjedhëse

 

Vendime, udhëzime, libri i llogarive rrjedhëse etj.

    Korrenspondencë e thjeshtë

 

 

 

Dokumente për thesarin.

 

Vendime, udhëzime, raporte, relacione, informacione, përmbledhëse etj.

Relacione e evidence periodike, përfshirë në përmbledhëse, korrenspondencë e thjeshtë etj.

 

Dokumente mbi bilancin e pagesave

 

Raporte, informacione dhe evidenva përmbledhëse

Informacione e evidenca, përfshirë të përmbledhëse, korrenspondencë e thjeshtë

 

 

Dokumente për sigurimet shoqërore, lispagesat dhe borderotë

Ligje, dekrete, vendime,udhëzime, raporte, relacione e evidencapërmbledhëese etj.

Evidenca e relacione periodike, përfshirë në përmbledhëse, korrenspondencë e thjeshtë

 

 

 

Dokumente për sigurimet, të ardhurat në këtë veprimtari.

Ligje, vendime, udhezime, kontrata, marrëveshje, raporte, studime, evidenca statistikore etj.

Kontrata dhe marrëveshje afatshkurtra (të përfshira si veprimari në evidenca përmbledhëse), të dhëna periodike, korrenspondencë e thjeshtë etj.

 

 

Dokumente për strukturën organizative, kategorizimin dhe fondin e pagave.

Vendime , udhëzime, raporte, organika,pasqyra, borderotë (kur mungon libri i pagave), libri i pagave, propozime të miratuara.

Propozime të pamiratuara, borderotë ( kur ekziston libri i pagave), korrenspondencë e thjeshtë etj.

 

Dokumente lidhur me kontrollin bankar, për fondin e pagave.

Vendime, udhëzime, metodika, studime, relacione e informacione përmbledhëse etj.

Relacione e informacione periodike, përfshirë në përmbledhëse, korrenspondecë e thjeshtë etj.

 

Dokumente për inventarin fizik të mjeteve kryesore.

Vendime, udhëzime,evidenca statistikore, raporte etj.

Evidenca të përfshira në përmbledhëse, korrenspondencë e thjeshtë.

 

III DREJTORIA E KONTROLLIT DHE MASAVE SHTRËNGUESE

 

Dokumente mbi kontrollet e ushtruara në subjektet që ushtrojnë aktivitet lojra fati

Vendime, autorizime, memo, urdhëra, raporte, relacione e informacione përmbledhëse etj.

Informacione, relacione e evidenca periodike, përfshirë në përmbledhëse, korrenspondencë e thjeshtë etj

 

 

 

Dokumente për shkeljen e ligjit

Ligje, vendime, udhëzime, plane, programe, raporte, evidenca statistikore, relacione, aktkonstatime, aktkonfiskime, procesverbal gjobe, ankesa, kërkesa etj.

Evidenca dhe informacione periodike , të përfshira në përmbledhëse

 

 

 

IV DREJTORIA E ÇERTIFIKIMIT

 

Dokumente mbi licensimin e subjekteve që ushtrojnë aktivitet në fushën e lojrave të fatit.

Ligje,vendime,raporte, relacione e informacione përmbledhëse, licenca etj.

Evidenca e relacione periodike, korrenpsondencë e thjeshte etj.

 

 

 

Dokumente mbi miratimin e zgjerimit te aktivitetit te subjeteve që ushtrojnë aktivitet lojra fati

Ligje, udhëzime, raport kontrolle, ralacione, miratime hapje mbyllje të adresave sekondare, çertfikime piasjesh lojra fati etj.

 

Korrenspondencë e thjeshte me subjektet lojra fati, institucione shteterore etj.

 

 

 

RHK

 

 

 

10 Vjet

 

 

 

 

RHK

 

 

 

 

 

 

 

RHK

 

 

 

 

10 Vjet

 

 

 

RHK

 

 

 

10 Vjet

 

 

 

RHK

 

 

 

 

5 vjet

 

 

 

 

RHK

 

 

20 vjet

 

 

RHK

 

120 vjet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RHK

 

 

10 Vjet

 

 

 

RHK

 

10 Vjet

 

 

 

 

RHK

 

10 Vjet

 

 

 

RHK

 

5 vjet

 

 

 

RHK

 

50 vjet

 

 

 

 

 

RHK

 

 

 

10 Vjet

 

 

 

 

RHK

 

 

50 Vjet

 

 

 

 

RHK

 

10 Vjet

 

 

RHK

 

10 Vjet

 

 

 

 

 

RHK

 

10 vjet

 

 

 

 

 

RHK

 

 

10 Vjet

 

 

 

 

 

 

RHK

 

10 Vjet

 

 

 

 

 

 

RHK

 

 

10 Vjet

 

 

Sunday the 21st. Adresa: Ministria e Financave dhe Ekonomisë, Blv Dëshmorët e Kombit Nr 3 e-Mail: sekretaria@amlf.gov.al; Web: www.amlf.gov.al
Joomla 2.5 template by 888Poker