Njoftim per moslejim personi per te luajtur ne subjeketet e lojerave te fatit

 

Bazuar ne nenin 6, pika 4, te ligjit Nr. 155/2015, date 21.12.2015 “ Per lojerat e fatit ne Republiken e Shqiperise ” ku percaktohet se: “Organizatori merr masa te ndaloje per te luajtur ne mjediset e lojerave te fatit nje person, per te cilin ka nje kerkese me shkrim prej vete lojtarit apo prej te pakten nje prej familjareve te tij, ku kerkohet moslejimi i ketij personi per te hyre ne mjediset e lojerave te fatit. ” si dhe ne kerkesen e bere nga familjaret e Z. Klint GAZHELI protokolluar me nr.3270, Prot. date 30.05.2016, ju bejme me dije te njoftoni te gjithe punonjesit tuaj, ne adresat dytesore ku shoqeria juaj ushtron aktivitet ne fushen e lojerave te fatit, te mos lejojne hyrjen ne keto ambjente te Z. Klint GAZHELI, banues ne Tirane. Ne rast te kundert, nga ana jone, do te meiren masat sipas dispozitave ligjore ne fuqi, deri ne pezullimin/heqjen e te drejtes per te ushtruar aktivitet.

Monday the 4th. Adresa: Ministria e Financave dhe Ekonomisë, Blv Dëshmorët e Kombit Nr 3 e-Mail: sekretaria@amlf.gov.al; Web: www.amlf.gov.al
Joomla 2.5 template by 888Poker