Bingo Televizive

       

Emri i Shoqerise Adresa e Selise Nipti
"National" SH.A. Rruga "Donika Kastrioti", Vila 9/1, Tirane L 81323029 B

        Kazino të vendosura në hotele me 5 yje

 

 

Emri i Shoqerise Adresa e Selise Nipti
ADRIA ENTERTAINMENT Sh.A Rr. "Abdi Toptani" ,Torre Drin,kati 12,ap.Tiranë K62016002B
INFINITY INVESTMENT SH.A.                Rr. "Brigada VIII", ndertesa Nr.6, hyrja Nr.7, ap. Nr.1, 1019, Tirane L61716024F
ENTERTAINMENT & GAMING Sh.A                Rruga "Ismail Qemali" Pallati Nr. 34, Kati 5, Tirane M02424014D
SPACE + Sh.A              
Tiranë, Hotel Marriot Tirana, Kati 0-3,Pasuria Nr. pas. 7/5,Sheshi Italia
M11823034A
IMPERIAL GROUP Rr."L.Gurakuqi",pall."Big Mar",pallati 12 katësh,kati 1,Tiranë L02424005D
BALKAN INTERACTIVE GROUP SH.A        
Rr."Ismail Qemali", pallati nr.34, kati 2, Tiranë M22120033F

Informacione/dokumente që kërkohen më shpesh dhe ato që gjykohen të dobishme për publikim nga AMLF

 • Njoftime të ndryshme
 • Njoftime për procedurat e rekrutimit/pranimit në shërbim civil
 • Raporte
 • Publikime
 • Statistika
 • Projekte
 • Bashkëpunime etj.

Programi i Trasparences e re

 

   

Programi i Transparencës

 
Rreth autoritetit

Kuadri ligjor rregullator

Tekstet e plota

E drejta për t'u informuar dhe për t'u ankuar
Mekanizmat kontrollues dhe monitorues që veprojnë mbi AMLF Informacion mbi buxhetin dhe të dhënat financiare të AMLF Informacion për procedurat e prokurimit/procedurat konkurruese të koncesionit/partneritetit publik privat
Shërbimet që ofrohen nga AP Procedurat/mekanizmat për të dhënë mendime lidhur me procesin e hartimit të akteve ligjore/nënligjore, politikave publike apo në lidhje me ushtrimin e funksioneve të AP Sistemi i mbajtjes së dokumentacionit, llojet dhe format e dokumenteve
Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve Ndihma shoqërore/subvencione të dhëna nga AMLF Informacione/dokumente që kërkohen më shpesh dhe ato që gjykohen të dobishme për publikim nga AMLF

Ndihma shoqërore/subvencione të dhëna nga AMLF

 • Ndihma shoqërore/subvencioneve të dhëna nga AP
 • Kategoritë dhe format e ndihmës shoqërore/subvencioneve
 • Procedura për të përfituar ndihmën shoqërore/subvencionet dhe dokumentacioni përkatës për aplikim
 • Procedura e ankimimit
Wednesday the 22nd. Adresa: Ministria e Financave dhe Ekonomisë, Blv Dëshmorët e Kombit Nr 3 e-Mail: sekretaria@amlf.gov.al; Web: www.amlf.gov.al
Joomla 2.5 template by 888Poker